Monochrome – Polaroid 09-05-2020

Monochrome – Polaroid 09-05-2020

27 x 35 cm